متکبّری گفت که من سخن دانم و سخنانِ پسندیده گفته ام که در خاطرها مانده و در همنشینی ها نقل شده و نوشته ها نوشته ام که از نهایتِ دقّت و صحّت موردِ رجوع طالبین است. گفتند یا آنچه گفته ای و نوشته ای خطا بوده، که مردم را گُم راه کرده ای و سودی نرسانده ای و در ضرر رساندن جایِ ستودنِ خود نیست؛ و اگر آنچه کردی سودمند بوده، پس در آن خیری بوده و اگر در آن کرده خیری بوده پس در آن خیر حضورِ خداوند بوده که او صاحب و مالک هر خیری است. پس خداوند در ارتکاب آن خیر بر تو منّت گذاشته که آن خیر را با "چِشمی" که او به تو داده دیده ای و با "دَستی" که او به تو داده مردم را به سمتِ آن اشاره کرده ای و باز به تو فرصت داده، از این لُطف او شکرگزار باشی. والله الغفور الرحیم