دَجال

بسم الله سمیع العلیم

خدا را شکر فرصتی داشتم که درباره موضوعی کنجکاوی کنم و از طریق ویدیوها و نوشته ها کم کم اطلاعاتی درباره این موضوع جمع کنم. اگرچه صحیح نیست چیزی رو تنها مَحض درمیان گذاشتن نوشت، بخصوص دربارۀ این موضوع از اونجایی که لا حول ولا قوة إلا باالله ولی در انتها یک تذکّر دادن باقی می موند که گفتنش إنشاالله مفید باشه، بخصوص برای دوستانی که خارج از ایران زندگی می کنند. خلاصۀ مطلبی که دنبال می کردم مربوط می شد به صحبت های شیخ (شیخ ایمران حسین) درباره سرانجام اورشلیم (از دیدگاه قرآن) و مفهوم دَجال و اتفاقات اخیر (حدود 100 سال اخیر). و این ادامه پیدا کرد تا مطلب رو از دید منابع مسیحیون (کتاب مقدّس) و مفسّرین غربی هم بشنوم با این هدف که ببینم آیا نقاط مشترکی بین این سه منبع هست یا خیر. دیدن نقاط مشترک و مکرّرات بین این منابعِ متفاوت (متفاوت از لحاظ خاستگاه ظاهری) دلیل بر نوشتن این نوشته شد.

این صحبت ها و نوشته ها، بطور خلاصه، دربارۀ منشأ اتفاقات تاریخی، منشأ جَنگ ها (از جمله جنگ جهانی اول و دوم)، بانکدارها، قوم یهود، سازمان های مخفی_اُکالت (اُکالت فعالیتی یا مراسمی است برای دستیابی به پاره ای از قدرتهای مافوق انسانی از طریق پرستش آنجه که پرستش آن شرک محسوب می شود. فعالیت های اُکالت مجموعه ای از رسوم شرک آلود از اعمالِ جنسیِ مُنحط تا توهین به کتب مقدس را شامل می شود)، نظم نوین جهانی، جنبش های نوین با محوریّت انسان (قانون مصوّب انسان، حاکمیّت انسان، جامعۀ واحد انسانی و غیره) و اتفاقات آخرالزّمان (از دید منابع اسلام و مسیحیت) بود.

امّا نصیحت بنده، بدون بازکردن آنچه در بالا نوشتم، بنابه نتیجه گیری که "...منشأ جنگ ها بانکداری است (نقل از منبع)"، این است که دوستان تا اونجاکه ممکن هست از داخل شدن در فعالیت های بانکی، که اساسِ اون وام و بهره هست، حتماً خودداری کنند. یک چیز رو فراموش نکنیم که سخت ترین لحظه اون لحظه ای است که هنوز آغاز نشده و در راه است. والله علم

 *سه منبع نوشتاری که اگر تمایل داشتید مطالعه کنید:

1- Jerusalem in the Quran (by Imran N. Hosein)

اورشلیم در قرآن

Chapters: (1) INTRODUCTION, (2) THE MYSTERY OF JERUSALEM, THE ‘TOWN’, IN THE QUR’AN, (3) THE BEGINNING OF THE STORY OF JERUSALEM IN THE QUR’AN: JERUSALEM AND THE PROPHETS, (4) THE QUR’AN DECLARED THAT THE HOLY LAND, INCLUDING JERUSALEM, WAS GIVEN TO THE ISRAELITES, (5) DIVINE CONDITIONS FOR INHERITING THE HOLY LAND, (6) DIVINE EXPULSIONS OF THE JEWS FROM THE HOLY LAND BECAUSE OF VIOLATIONS OF THE CONDITIONS OF INHERITANCE, (7) TURN FROM JERUSALEM TO MAKKAH, (8) JESUS, THE TRUE MESSIAH, AND DAJJAL, THE FALSE MESSIAH, (9) MIRZA GHULAM AHMAD: A FALSE MESSIAH, (10) GOG AND MAGOG IN THE QUR’AN AND HADITH, (11) THE JEWS AND THE ARABS, (12) A QUR’ANIC EXPLANATION OF THE RETURN OF THE JEWS TO THE HOLY LAND, (13) THE QUR’ÂN AND THE DESTINY OF JERUSALEM, (14) THE HOLY LAND AND THE POLITICAL SHIRK OF THE STATE OF ISRAEL, (15) THE HOLY LAND AND ISRAEL’S RIBA–BASED ECONOMY (16) CONCLUSION

2- The World Order (A Study in the Hegemony of Parasitism by Eustace Mullins)

نظم جهانی (تحقیقی در حکومتِ مطلقۀ، نابودکنندۀ میزبان) (در 2 ویرایش)

Chapters: (1) The Rothschilds, (2) Soviet Russia, (3) Franklin D. Roosevelt, (4) The Business of America, (5) The CIA, (6) The Bechtel Complex, (7) The Foundations (8) The Rule of the Order

3- The Curse of Canaan (A Demonology of History by Eustace Mullins)

نفرینِ کِنان (اهریمن شناسی در تاریخ)

Chapters: (1) The War Against Shem, (2) The Transgression of Cain, (3) Secular Humanism, (4) England, (5) The French Revolution, (6) The American Revolution, (7) The Civil War, (8) The State of Virginia, (9) The World Wars, (10) The Menace of Communism (11) The Promise

/ 0 نظر / 21 بازدید