شکارچیان در زمستان (پیتر بروگل - 1565)

The painting shows a wintry scene in which three hunters are returning from an expedition accompanied by their dogs. By appearances the outing was not successful; the hunters appear to trudge wearily, and the dogs appear downtrodden and miserable. One man carries the "meagre corpse of a fox" illustrating the paucity of the hunt. The overall visual impression is one of a calm, cold, overcast day; the colors are muted whites and grays, the trees are bare of leaves, and woodsmoke hangs in the air. Several adults and a child prepare food at an inn with an outside fire.

The landscape itself is a flat-bottomed valley (a river meanders through it) with jagged peaks visible on the far side. A watermill is seen with its wheel frozen stiff. In the distance, figures ice skate, play hockey with modern style sticks and curl on a frozen lake; they are rendered as silhouettes.

"The Huntenrs in the Snow" is used extensively in Russian director Andrei Tarkovsky's films Solaris (1972) and The Mirror (1974)... (source: wikipedia)

 این نقاشی منظره ای زمستانی را نمایش میدهد که در آن شکارچیان از جستجوی خود همراه با سگها، برمیگردند. ظاهراً جستجو موفقیت آمیز نبوده: شکارچیان گویی به سختی راه میروند و سگها به نظر درمانده میرسند. یکی از مردان لاشۀ روباهی را حمل میکند که خبر از ندرتِ شکار میدهد. تأثیر عمومی تصویر یک روزِ آرام، سرد و گرفته است؛ رنگها سفید و خاکستریِ ساکن هستند، درختها خالی از برگ هستند و دود چوب در هوا معلّق است...

نمای کلی یک دهکده در پایین دست است با چندین ارتفاع که در دور مشاهده میشود. آسیاب آبی دهکده با چرخِ آسیاب منجمد شده از سرما دیده میشود. در دوردست، تصاویری روی دریاچۀ یخزده مشغولِ اسکیت هستند؛ این افراد همچون اشباحی نمایش داده شده اند.

"شکارچیان در زمستان" در فیلم های کارگردان روسی آندره تارکووسکی شامل سولاریس (1972) و آینه (1974) به طور وسیعی استفاده شده است. (ترجمه)

/ 0 نظر / 50 بازدید